LA INFERMERIA TINDRÀ FINALMENT UN PROJECTE DE DRECRET QUE ENS DONARÀ SEGURETAT JURÍDICA

PRESCRIPCIÓ DE MEDICAMENTS

LA INFERMERIA TINDRÀ FINALMENT UN PROJECTE DE DRECRET QUE ENS DONARÀ SEGURETAT JURÍDICA

 La Secretaria de Sanitat i el Sindicat Professional d´Infermeria FeSP UGT us informem que el 30 de juny passat el Conseller de Salut, Antoni Comín va presentar el Projecte de Decret que regula la indicació, ús i autorització de medicaments i productes sanitaris a Catalunya per part de les infermeres i infermers. Aquest text donarà seguretat jurídica a les infermeres i infermers que indiquen o usen diàriament medicaments i productes sanitaris als centres i serveis sanitaris públics, privats o concertats.

La normativa donarà cobertura legal al fet que infermeres i infermers puguin indicar i usar productes sanitaris i medicaments que actualment no estan subjectes a prescripció mèdica sense l´autorització expressa d´un metge. En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, el text preveu que les infermeres i infermers puguin indicar i usar-ne en els seus àmbits d´actuació professional, en el marc de protocols clínics amb el suport d´un  diagnòstic mèdic previ. D´aquesta manera, el decret blinda amb seguretat jurídica unes activitats que ja es feien actualment a Catalunya i que un reial decret estatal aprovat al 2015 havia deixat sense empara.

Què diu el decret?

 El decret entén la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris com aquelles activitats resultat d´un procés que inclou la valoració prèvia del problema de salut que presenta la persona atesa. Les condicions que es regulen es basen en els principis de garantia de la seguretat clínica dels pacients i de la pròpia seguretat jurídica dels professionals.

El decret estableix que no sigui necessari acreditar cap formació addicional al grau universitari (o homologada) per tal que les infermeres i infermers puguin usar medicaments que no requereixen recepta o productes sanitaris d´us habitual en el seu exercici professional. En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, el projecte de decret preveu la creació, en el si del Departament de Salut, de la Comissió de Pràctica Assistencial integrada per representants dels Consells de Col·legis d´Infermeres i de Metges i, eventualment, per representants de les societats científiques. Aquesta comissió tindrà com a funcions destacades determinar els àmbits on sigui necessari desplegar l´activitat d´indicació i ús de medicaments per part de les infermeres i infermers, així com acordar, per a cada àmbit, la formació específica i/o experiència que hauran d´acreditar aquestes professionals per dur-la a terme. Una altra funció serà acordar els requisits mínims que hauran de complir els protocols que guiaran la indicació i l´ús de medicaments per part de les infermeres i infermers en els àmbits que es determinin.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ja ha anunciat que presentaran les al·legacions oportunes basades en la prioritat de garantir la seguretat clínica dels pacients. El Sindicat Metges de Catalunya ha expressat el seu rebuig de decret de prescripció infermera presentat pel conseller de Salut i ja ha anunciat que recorrerà i presentarà esmenes així que es publiqui.

El  SINDICAT  PROFESSIONAL  D´INFERMERIA  amb   el  suport  del SINDICAT PROFESSIONAL MÈDIC FeSP UGT entenem que malgrat s´hagi donat un pas  per avançar en el tema de la prescripció, parlem de medicaments no subjectes a prescripció mèdica. No entenem, doncs, la reacció desproporcionada de CCMC i del Sindicat Metges de Catalunya. D’altra banda, demanem formar part com a Sindicat d´Infermeria de la Comissió de Pràctica Assistencial, que  és on es decidirà realment la Prescripció Infermera per poder indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a la prescripció mèdica. Que no es pensin que ens conformarem amb recuperar la prescripció de medicaments no subjectes a prescripció mèdica.