REIAL DECRET PRESCRIPCIÓ INFERMERA 2018 – COMENÇA AVUI

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha publicat avui al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, amb el que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres.

Què podreu prescriure?

Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent a criteris de responsabilitat professional.

Medicaments de prescripció mèdica que no requereixen d’un diagnòstic mèdic ja que es tracta d’actuacions infermeres. Les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents. És el cas de vacunes, material de cures de ferides, analgèsics, etc.

Prescripció de medicaments subjectes a diagnòstic i prescripció mèdica. En aquests casos en què les infermeres realitzen les cures i el seguiment de les persones ateses. Després del diagnòstic i la prescripció mèdica, les infermeres actuaran conforme a protocols prèviament establerts entre els professionals i les autoritats pertinents.

Quin paper tenen els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial?

Per a la prescripció per part de les infermeres de medicaments que requereixin recepta mèdica, s’estableix la creació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que establiran i delimitaran les bases de l’actuació de tots els professionals.
Aquests protocols i guies seran acordats en el sí de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, amb la participació de les organitzacions infermeres i mèdiques i validats per la Direcció General de Salud Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Quan estaran llestos aquests protocols i guies?

El Reial Decret preveu un termini màxim de dos anys a fi d’aprovar i validar aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

I mentre no s’aproven els protocols?

La disposició transitòria única estableix que amb caràcter excepcional i fins que s’aprovin i validin els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial o, en tot cas, fins a complir-se el termini màxim prevista per a la seva aprovació, les infermeres i infermeres que hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de la normativa autonòmica vigent sobre la matèria, podran seguir aplicant els referits protocols i guies en els termes establerts en la normativa autonòmica per la que van accedir a l’exercici d’aquestes competències.

Com es farà la indicació i dispensació?

Només es podrà fer mitjançant ordre de dispensació i haurà d’incloure les seves dades d’identificació, el número de col·legiat/da o, en el cas d’ordres de dispensació del SNS, el codi d’identificació assignat per les administracions competents o, en el cas que pertoqui, l’especialitat oficialment acreditada.
En el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica també s’inclourà la informació corresponent al protocol o a la guia de pràctica clínica i assistencial en la que es fonamenta.

Què necessitareu per poder prescriure?

Totes les infermeres i infermers s’hauran d’acreditar com a prescriptors.Els requisits són:En l’àmbit general

Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.

Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

En l’àmbit de les especialitats

Disposar del títol de grau, diplomatura o ATS, o equivalent.

Disposat del títol d’infermera especialista

Acreditar una experiència professional mínima d’un any o superar un curs d’adaptació que l’administració sanitària oferirà de manera gratuïta

Podràs acreditar-te si ets infermera procedent d’Estat membre de la Unió Europea i de tercers països?

Sí, sempre que es justifiqui els requisits abans especificats.

I si no tinc el títol de grau, diplomatura o ATS?

El Reial Decret especifica que de forma excepcional, les infermeres i infermers que no tinguin el grau, la diplomatura ni el títol d’Ajudant Tècnic Sanitari i que fins la data hagin desenvolupat funcions d’indicació, ús i autorització de medicacions i productes sanitaris d’ús humà com a conseqüència de l’aplicació de normativa autonòmic vigent podran accedir a l’acreditació fent la sol·licitud a l’òrgan competent de cada Comunitat Autònoma. Hauran de fer-ho acompanyant la sol·licitud d’un certificat de la SNS acreditatiu de que s’han adquirit les competències professionals que s’indiquen en cada cas i que es disposa d’una experiència mínima de tres mesos en aquestes funcions bé com a infermera responsable de cures generals o bé com a infermera especialista.
En tot cas, aquesta sol·licitud no es podrà cursar fins a la validació prèvia dels corresponents protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

Qui us acreditarà?

El procediment per l’acreditació de les infermeres i infermers serà regulat per les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències.

Com afecta a les llevadores?

Les llevadores tenen reconegudes les activitats pel diagnòstic, supervisió, assistència a l’embaràs, part, postpart o de nounat normal. Les previsions del Reial Decret de la prescripció infermera s’entenen sense prejudici del que ja disposa el Reial Decret 581/2017 en aquest sentit.

Publicació COIB